Ahora pldaldia.noticia.es en tu móvil | Crea tu cuenta en noticia.es  noticia.es
1meneos
cerrado

Những Hóa Chất Công Nghiệp Trong Đồ Gia Dụng Có Liên Quan Đến.

Bản nghiên cứu này đánh giá mức độ tiếp xúc PFC và những thay đổi trong chuyển hóa với 499 học sinh lớp 3. Các nhà nghiên cứu đo chỉ số cơ thể, đường kính cổ tay, và phân tích nồng độ PFC, insulin, triglycerid, đường trong các mẫu máu.

comentarios cerrados

condiciones legales  |  Contacta con el administrador  |  Contacta con noticia.es
código: licencia, descargar  |  Modificación  |  licencia de los gráficos   |  licencia del contenido
Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!   [Valid RSS]